Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
32°C

Planowanie przestrzenne - ogłoszenia

 21.06.2024 r.

WIP.6721.6.2024.IR

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Szeligi Buczki, zwanego „ulica Przyprawowa”.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późń  zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Ełk uchwały nr II/15/2024 z dnia 24 maja 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Szeligi Buczki, zwanego „ulica Przyprawowa”, a także o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw., w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu i prognozy  w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wnioski i uwagi należy składać na obowiązującym formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ełk na stronie internetowej pod adresem: https://bip.elk.gmina.pl/wzory-pism-do-aktu-planowania-przestrzennego.html. 

 

Na ww. formularzu składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ełk na adres: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@elk.gmina.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej /1996libutc/SkrytkaESP

Wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ełk. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ełk: https://bip.elk.gmina.pl/79-ochrona-danych-osobowych.html

 

21.02.2024
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Chruściele, zwanego „Ełk-Bocianie Gniazdo”.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późń  zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ełk uchwały nr LXXXV/672/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Chruściele, zwanego „Ełk-Bocianie Gniazdo”, a także o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw., w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem sporządzenia planu miejscowego są między innymi ustalenia w zakresie przeznaczenia poszczególnych kwartałów. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu i prognozy.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie (jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób określony w art. 18, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a do prognozy także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie Gminy Ełk lub na adres: Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ełk.  Z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do publicznego wglądu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ełk.  

 

17.01.2024

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Siedliska, obejmującego działki nr 292/2, 293/2, 294, 295, 304/5 opracowanego z zastosowaniem postępowania uproszczonego. 

Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 4 lit. d w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Siedliska, obejmującego działki nr 292/2, 293/2, 294, 295, 304/5.

Konsultacje będą trwały do 6 lutego 2024r. – w tym czasie do projektu planu można składać uwagi. 
Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ug@elk.gmina.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Z projektem oraz dokumentacją dotyczącą zmiany planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.elk.gmina.pl/ (zakładka: Poradnik interesanta/Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo/Uproszczona procedura zmiany planu/zmiana planu Siedliska), a także w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pokój nr 37.

 

02.01.2024

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ełk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Ełk, w obrębie Siedliska, obejmującego działki nr 292/2, 293/2, 294, 295, 304/5 z zastosowaniem postępowania uproszczonego oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 1 w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 48 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o:

1)         przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Ełk, w obrębie Siedliska, obejmującego działki nr 292/2, 293/2, 294, 295, 304/5 z zastosowaniem postępowania uproszczonego,

2)         odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany planu miejscowego.

Zmiana dotyczy obowiązującego planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr LVIII/423/2022 Rady Gminy Ełk z dnia 01 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 18 lipca 2022 r., poz. 3304).

Z dokumentacją dotyczącą zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pokój nr  37.

Z dokumentacją dotyczącą odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko, tj. z uzasadnieniem odstąpienia oraz z pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.elk.gmina.pl/ (zakładka: Poradnik interesanta- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo - Procedura uproszczona- zmiana mpzp Siedliska) oraz w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pokój nr  37.

 

21.11.2023

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, obejmującego działkę nr 67/10, gmina Ełk, opracowanego z zastosowaniem postępowania uproszczonego.

Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 4 lit. d w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, obejmującego działkę nr 67/10, gmina Ełk.

Konsultacje będą trwały do 8 grudnia 2023r. – w tym czasie do projektu planu można składać uwagi. 

Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ug@elk.gmina.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Z projektem oraz dokumentacją dotyczącą zmiany planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.elk.gmina.pl/ (zakładka: Poradnik interesanta/Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo/Uproszczona procedura zmiany planu), a także w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pokój nr 37.

 

14.11.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Ełk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, obejmującego działkę nr 67/10, gmina Ełk z zastosowaniem postępowania uproszczonego oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 1 w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 48 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o:

1)    przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, obejmującego działkę nr 67/10, gmina Ełk z zastosowaniem postępowania uproszczonego,

2)    odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany planu miejscowego.

Zmiana dotyczy obowiązującego planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr XLIV/348/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 31 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 15 lutego 2013 r., poz. 837).

Z dokumentacją dotyczącą zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pokój nr  37.

Z dokumentacją dotyczącą odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko, tj. z uzasadnieniem odstąpienia oraz z pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pokój nr  37.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.