Logo Gminy Ełk
Powróć do: Inne projekty

Polski Ład

Baner Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

baner Program Inwestycji Strategicznych

EDYCJA I

Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Woszczele 

Promesa wstępna nr 01/2021/6244/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 4.999.999,00 zł

Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woszczelach. Obiekt składać się będzie z jednokondygnacyjnej sali sportowej z boiskiem do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki oraz widowni, zaplanowano także zaplecze sanitarno – szatniowe.

Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk

Promesa nr 01/2021/9106/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 4.750.000,00 zł

Dnia 18 lipca 2023 roku Gmina Ełk podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi na wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”. W ramach zadania planowana jest budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 4,8 km. Drogi będą miały nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego lub cementowego oraz pobocza, chodniki i ścieżki rowerowe.

 

EDYCJA II

Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowości Straduny i Woszczele 

Promesa nr Edycja2/2021/8801/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 2.399.940,00 zł

Dnia 14 czerwca 2023 roku Gmina Ełk podpisała umowę z firmą SOBIBAR Bartosz Sobieraj z siedzibą w Olecku na wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele”. W ramach zadania planowana jest budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych o bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, monitoringiem i placem zabaw.

Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie – Sordachy – Koziki – Giże – Brodowo – Kałęczyny

Promesa nr Edycja2/2021/6529/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 5.599.178,40 zł

Dnia 24 lipca 2023 roku Gmina Ełk podpisała umowę z wykonawcą STING Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie – Sordachy – Koziki – Giże – Brodowo – Kałęczyny”. Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ełk poprzez budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 17 km wraz z podziemną pompownią wody.

Polski Ład - Gmina Ełk

 

EDYCJA III

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR

Promesa nr Edycja3PGR/2021/3218/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 1.911.000,00 zł

18 lipca 2023 roku Gmina Ełk podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi na wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR”. Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 1 km w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR. 

 

EDYCJA VI

Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej

Promesa wstępna nr: Edycja6PGR/2023/2904/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 292.000,00 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego przy budynku szkoły placu zabaw, który z powodu złego stanu technicznego urządzeń zabawowych musiał zostać zamknięty. Plac będzie miał wymiary ok. 25 m x 21 m. Zostaną na nim zamontowane urządzenia zabawowe dla młodszych i starszych dzieci, m.in. huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, piaskownica, zestawy zabawowe, zestawy huśtawek oraz elementy małej architektury: ławki parkowe, kosz na śmieci i tablica informacyjna. Urządzenia na placu zabaw będą wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia, o dużej trwałości zapewniającej długie, bezpieczne użytkowanie. Lokalizacja urządzeń zabawowych zostanie zaplanowana z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa każdego urządzenia. Zaplanowano wykonanie nawierzchni z amortyzującego upadki materiału odpowiedniego dla publicznego placu zabaw. Teren placu zabaw będzie objęty monitoringiem.

promesa na budowę placu w Nowej Wsi

 

Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ełk

Promesa wstępna nr: Edycja6PGR/2023/4120/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 2.352.000,00 zł

Planowana inwestycja obejmuje dostawę i montaż ok. 200 szt. lamp hybrydowych na terenie Gminy Ełk. Celem realizacji inwestycji jest poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy w miejscach, w których utrudniony jest dostęp do infrastruktury oświetleniowej komunalnej zasilanej z sieci elektroenergetycznej. Zaplanowane do zakupu i montażu lampy hybrydowe będą zasilane m.in. z energii słonecznej i wiatrowej. Nie będą pobierały energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, a ich efekt oświetleniowy będzie taki sam, jak w przypadku lamp podłączonych do sieci.

promesa na oświetlenie Gminy Ełk

 

Edycja VII - Rozwój stref przemysłowych

Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Promesa wstępna nr: Edycja7RSP/2023/630/PolskiLad

Przewidywana wartość inwestycji: 49.735.410,70 zł

Kwota dofinansowania: 48.740.410,70 zł

W ramach inwestycji Gmina Ełk planuje uzbroić tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 75,28 ha w kompleksie terenów inwestycyjnych o powierzchni 115,43 ha w obrębie: Przykopka oraz Szeligi-Buczki, które objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP mają to być tereny zabudowy usługowo-techniczno-produkcyjnej. Wymienione tereny cieszą się zainteresowaniem potencjalnych inwestorów w branżach: logistycznej, spożywczej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, drzewnej oraz handlu detalicznego. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obejmie budowę infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą oświetleniową i techniczną, budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej. Zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Warmińsko-Mazurskiego Gmina Ełk zaliczana jest do ośrodków gospodarczych o znaczeniu regionalnym II stopnia. Posiada potencjał do lokowania inwestycji, ponieważ leży na skrzyżowaniu dróg szybkiego ruchu: S16, S61 oraz w bliskości planowanego połączenia z S19. Ponadto tereny położone są w niedalekiej odległości od terminala intermodalnego w Ełku, położonego przy modernizowanej międzynarodowej linii kolejowej E75. W tym układzie Gmina Ełk stanie się istotnym miejscem na mapie komunikacyjnej kraju, w którym krzyżują się i zbiegają ważne szlaki komunikacyjne i transportowe. Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie funkcjonalność terenów, na których będzie można prowadzić działalność związaną z produkcją i usługami.

Polski Ład - PIS - 50 milionów - plakat

 

EDYCJA VIII

Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Ełk

Promesa wstępna nr: Edycja8/2023/8502/PolskiLad

Przewidywana wartość inwestycji: 8.470.600,00 zł

Kwota dofinansowania: 7.200.000,00 zł

Projekt dotyczy rewitalizacji zdegradowanego budynku warsztatowo-biurowego wraz z kotłownią stanowiącego dawną siedzibę PKS w Ełku. Docelowo budynek wraz z otaczającym terenem będzie służyć Gminie Ełk na potrzeby realizacji zadań własnych dotyczących gospodarki komunalnej związanej z obsługą wodno-kanalizacyjną, zagospodarowaniem odpadów oraz utrzymaniem dróg. 

Rewitalizacja budynku wraz z otaczającym terenem przyczyni się do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych oraz przywróci je do życia. Przyczyni się do powstania jednolitej bazy na sprzęt z zakresu gospodarki komunalnej służącego do utrzymania infrastruktury technicznej gminy, pozwoli utworzyć punkt obsługi mieszkańców Gminy Ełk w zakresie gospodarki  komunalnej oraz umiejscowić ekipy remontowo-budowlane utrzymujących infrastrukturę techniczną gminy.  

Gmina Ełk posiada obecnie rozbudowany tabor, w tym sprzęt z zakresu gospodarki komunalnej, na którego zakup pozyskała dofinansowanie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zrewitalizowany budynek będzie bazą dla tego taboru. 

Rewitalizacja budynku - promesa

 

Rozbudowa i przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka

Promesa wstępna nr: Edycja8/2023/8478/PolskiLad

Przewidywana wartość inwestycji: 842.110,00 zł

Kwota dofinansowania: 800.000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa i przebudowa 2-ch odcinków przecinających się dróg gminnych o nr 177056N i 177058N (ul. Cmentarna i Polna) o łącznej długości ok. 0,64 km w miejscowości Nowa Wieś Ełcka. W chwili obecnej drogi posiadają nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości ok 4,0-4,5 m. Drogi nie posiadają urządzonych zjazdów na posesje i drogi boczne. Docelowo mają powstać drogi jednojezdniowe o szer. jezdni ok. 3,5 m z poboczami gruntowymi. 

Rozbudowa Cmentarnej i Polnej - promesa

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja I

baner programu ochrony zabytków

Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach

Promesa wstępna nr RPOZ/2022/11696/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 980.000,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach. Prace przewidziane do wykonania w ramach zadania to roboty zewnętrzne na wieży kościoła, konserwacja fryzu pod sufitem, renowacja ścian kościoła i pomieszczeń bocznych: kaplicy i zakrystii.

 

Edycja II

Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie

Promesa wstępna nr: Edycja2RPOZ/2023/4329/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 972.778,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku plebanii przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie. Prace w pierwszym etapie obejmą: roboty ziemne, przygotowanie powierzchni ścian fundamentowych, impregnację i izolację przeciwwilgociową oraz termoizolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej z renowacją drzwi zewnętrznych, remont posadzek oraz z wymianę okładzin, remont łazienek, renowację elewacji i docieplenie poddasza. 

 

Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach

Promesa wstępna nr: Edycja2RPOZ/2023/2797/PolskiLad

Kwota dofinansowania: 431.570,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach. Prace obejmą: konserwację szafy organowej oraz ołtarza głównego.