Logo Gminy Ełk
Powróć do: Inne projekty

Państwowy Fundusz Celowy

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy – tak nazywa się program, na który Gmina Ełk otrzymała dofinansowanie w kwocie 49.922,00 zł.

W związku z realizacją powyższego programu podpisano porozumienie (PS-I.946.3.62.2023) pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Ełk, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023. W porozumieniu określono zasady przekazywania środków. Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie złożonego przez pracodawcę wniosku.

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Ełk może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm).

Baner Państwowego Funduszu Celowego