Zezwolenia na sprzedaż alkoholu


Kto musi posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
– przedsiębiorca, który chce prowadzić sprzedaż alkoholu w placówkach handlu detalicznego
– przedsiębiorca, który prowadzi punkty gastronomiczne, w których chce podawać alkohol
– przedsiębiorca, którego działalność polega na organizacji przyjęć, w trakcie których podawany jest alkohol

UWAGA! Rada Gminy Ełk uchwałą Nr XXIX/186/01 z dnia 24 sierpnia 2001roku ustaliła maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Zgodnie z uchwałą na terenie gminy Ełk może działać maksymalnie 45 placówek handlu detalicznego oraz 25 placówek gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy

Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, tel. 87 619 45 15, w godzinach: poniedziałek 7.15 – 15.15, wtorek 8.00 – 16.00, środa 7.15 – 15.15, czwartek 7.15 – 15.15, piątek 7.15 – 15.15.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą
UWAGA! Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Na jaki okres zezwolenie jest wydawane
– w placówkach handlu detalicznego na 2 lata,
– w placówkach gastronomicznych na 4 lata,
– jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
– przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu
– wniosek  wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu),
– pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

UWAGA! Wszystkie niezbędne formularze wniosków i załączników do pobrania w zakładce „Do pobrania”

Dodatkowe czynności – powiązane procedury
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć

  1. opłata 525 zł – dotyczy zezwoleń do 4,5%  alkoholu oraz piwo

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający  sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł

  1. opłata 525 zł – 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł

  1. opłata 100 zł – powyżej 18% alkoholu

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77.000 zł

  1. 1,4% wartości sprzedaży – do 4,5% alkoholu oraz piwo

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

  1. 1,4% wartości sprzedaży – 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

  1. 2,7% wartości sprzedaży – powyżej 18% alkoholu

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000 zł

UWAGA! W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


Opłaty za korzystanie z zezwolenia jednorazowego

Opłata 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

  1. 43,75 zł – dotyczy zezwoleń do do 4,5% alkoholu oraz piwo
  2. 43,75 zł – dotyczy zezwoleń 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
  3. 175 zł – dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

 

Opłaty za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych

Opłata  naliczana od wartości sprzedaży  zinwentaryzowanych napojów alkoholowych:

  1. 1,4% – dotyczy do 4,5% alkoholu oraz piwo
  2. 1,4% – dotyczy 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
  3. 2,7% – dotyczy powyżej 18% alkoholu

 

Kiedy należy wnieść opłatę za zezwolenie w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć
Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy Gminy Ełk opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

UWAGA!
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Gdzie należy wpłacić opłatę za zezwolenie
Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Ełk: Bank PEKAO SA. O/Ełk 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Dodatkowe, ewentualne opłaty
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
– 17 zł – za ustanowienie pełnomocnika,
– 24 zł – za wydanie duplikatu zezwolenia,
– 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.

UWAGA! Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów; udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Gdzie wpłacić opłatę skarbową
– gotówką w kasie Urzędu Gminy Ełk , pok. nr 6, parter
– bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Ełk: Bank PEKAO SA. O/Ełk 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Termin i sposób załatwienia sprawy
– wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca,
– wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni,
– wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć – ok. 14 dni.

Tryb odwoławczy
Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),
– uchwała Rady Gminy Ełk Nr XXIX/186/2001 z dn. 24.08.2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Ełk (Dz.Urz.Woj. Warm.- Maz. z 2001r. Nr 101, poz. 1438) oraz art. 104 kpa (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.),
– uchwała Rady Gminy Ełk Nr V/28/2003 z dn. 27.02.2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ełk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Warm.- Maz. z 2003r. Nr 54, poz. 767),
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/