Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Zapraszamy chętnych do poprowadzenia punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej w Rękusach

5 lutego 2021, godz. 7:50 (Aktualizacja: 9 lutego 2021, godz. 9:28)

Gmina Ełk, reprezentowana przez Wójta Gminy Ełk, z dniem 4 lutego 2021 roku zaprasza do składania „Koncepcji utworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk we wsi Rękusy”.

I. PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
2. Art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
3. Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.).

II. ADRESAT ZAPROSZENIA
Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwane w dalszej części zaproszenia „oferentem”.
UWAGA! Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie składać koncepcji. W takiej sytuacji mogą złożyć koncepcję za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

III. CEL ZADANIA
1. Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego oraz szkoły podstawowej poprzez zagospodarowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk.
2. Przygotowanie miejsca do rozpoczęcia działalności punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, nie później niż od 1 września 2021 r. na terenie nieruchomości w Rękusach 17, stanowiącej własność Gminy Ełk.
3. Prowadzenie punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, nie później niż od 1 września 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 910 ze zm.)
4. Oferent, którego koncepcja zostanie wybrana przez komisję i ostatecznie zaakceptowana przez Wójta Gminy Ełk będzie mógł przystąpić do zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, o której mowa w pkt IV zaproszenia.

IV. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem użyczenia na rzecz wyłonionego podmiotu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ełk, położona we wsi Rękusy 17, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 32, obręb 40 Rękusy.
Warunki przekazania nieruchomości:
1. Nieruchomość zostanie użyczona na podstawie umowy.
2. Oferent na własny koszt dostosuje nieruchomość do rodzaju prowadzonej działalności, co będzie wiązało się z przeprowadzeniem niezbędnych prac bez zwrotu poniesionych kosztów zarówno w okresie korzystania jak i po jego zakończeniu.

V. OPIS WARUNKÓW DO PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI UTWORZENIA I PROWADZENIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY PODSTAWOWEJ, NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY EŁK WE WSI RĘKUSY”
Koncepcja utworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk powinna zawierać następujące elementy i wytyczne:
1. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju punktu przedszkolnego w obszarach:
1) edukacyjnym
a) oferta edukacyjna;
b) plan rozwoju punktu przedszkolnego;
c) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) organizacyjnym
a) planowana liczba oddziałów;
b) docelowa liczba dzieci objętych opieką dydaktyczno-wychowawczą;
c) planowana etatyzacja, w tym: liczba osób z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz liczba osób obsługi i administracji przewidzianych do zatrudnienia;
d) czas pracy punktu przedszkolnego;
3) żywienie
a) opis formy i zakresu realizowania żywienia – kuchnia/catering.
4) adaptacji budynku
a) zakres planowanych prac remontowych obejmujących adaptację i dostosowanie budynku.
5) Nieruchomość wskazana do realizacji ww. zadania powinna być przystosowana przez oferenta do prowadzenia danej formy kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) W przypadku przewidywanej adaptacji obiektu oferent powinien uzyskać zgodę właściwego organu.
Oferent jest zobowiązany do przestrzegania stosownych przepisów prawa przy realizacji koncepcji, a w szczególności do uzyskania wszelkich zezwoleń, decyzji, pozwoleń zgodnie z wymogami prawa związanych z pracami dostosowawczymi budynku oraz planowaną działalnością edukacyjną.
2. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej w obszarach:
1) edukacyjnym
a) oferta edukacyjna;
b) plan rozwoju szkoły podstawowej;
e) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
d) organizacja świetlicy.
2) organizacyjnym
a) planowana liczba oddziałów;
b) docelowa liczba dzieci objętych opieką dydaktyczno-wychowawczą;
e) planowana etatyzacja, w tym: liczba osób z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz liczba osób obsługi i administracji przewidzianych do zatrudnienia;
d) czas pracy szkoły podstawowej.
3) żywienia
a) opis formy i zakresu realizowania żywienia – kuchnia/catering.
4) adaptacji budynku
a) zakres planowanych prac remontowych obejmujących adaptację i dostosowanie budynku.
5) Nieruchomość wskazana do realizacji ww. zadania powinna być przystosowana przez oferenta do prowadzenia danej formy kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) W przypadku przewidywanej adaptacji obiektu oferent powinien uzyskać zgodę właściwego organu.
Oferent jest zobowiązany do przestrzegania stosownych przepisów prawa przy realizacji koncepcji, a w szczególności do uzyskania wszelkich zezwoleń, decyzji, pozwoleń zgodnie z wymogami prawa związanych z pracami dostosowawczymi budynku oraz planowaną działalnością edukacyjną.
4. Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkół lub placówek oświatowych.

VI. WARUNKI SKŁADANIA KONCEPCJI I DOKUMENTÓW OFERENTA
1. Oferent w ramach niniejszego ogłoszenia może złożyć tylko jedną koncepcję.
2. Koncepcję należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności z ponumerowaniem każdej ze stron.
3. Koncepcja powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta. Podpisy osób upoważnionych powinny być zgodne ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji organizacji i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
4. Złożona koncepcja nie podlega uzupełnieniu ani korekcie.
5. Gmina Ełk nie ponosi kosztów z tytułu przygotowania koncepcji.
6. Złożenie koncepcji nie jest równoznaczne z jej wyborem.
7. Wraz z koncepcją oferent składa obligatoryjnie dokumenty dotyczące oferenta, o których mowa w pkt VII, podpisane na każdej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
8. Koncepcję i dokumenty, o których mowa w pkt. VII i VIII należy złożyć w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
UWAGA: W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków koncepcja zostanie dorzucona ze względów formalnych.

VII. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE DOTYCZACE OFERENTA
• UWAGA WAŻNE!
Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do koncepcji należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej ze zgodność z oryginałem na każdej stronie. Dokumenty powinny być podpisane na każdej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta. Podpisy osób upoważnionych powinny być zgodne ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
1. Aktualny nr KRS organizacji lub inny dokument lub akt prawny dokumentujący osobowość prawną. Nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
2. Aktualny nr KRS – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
3. W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy dostarczyć dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności oferenta za ostatni rok podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub inny dokument równoważny.
5. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 351 ze zm.), w rozumieniu ostatniego roku budżetowego lub inny dokument/oświadczenie właściwe na mocy odrębnych przepisów.
6. Aktualny statut oferenta lub dokument równoważny (z uwzględnionymi aktualizacjami zatwierdzonymi przez sąd rejestrowy) – należy złożyć nie później niż w dniu złożenia koncepcji. Oferenci podlegający rejestracji w sądzie dołączają kserokopie statutu, na którym znajdują się pieczęcie sądu.
7. Pełnomocnictwa lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
8. Dokumenty poświadczające spełnienie wymogu określonego w części V pkt 4.
9. Pisemne zobowiązanie do wykonania adaptacji/remontu nieruchomości w Rękusach zgodnie z przedstawioną koncepcją w terminie nie później niż do 1 września 2021 r. (w przypadku wygrania konkursu).
10. Pisemne oświadczenie, że oferent zobowiązuję się do utworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej nie później niż od 1 września 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2020, poz. 910 ze zm.)
11. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Ełk (czynsz, zwrot dotacji etc.) oraz o wyrażaniu zgody na publikację koncepcji po zakończeniu oceny.

VIII. INNE ZAŁĄCZNIKI NIEOBLIGATORYJNE :
1. Pisemne rekomendacje dotyczące dotychczas realizowanych projektów.
2. Inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu np. listy intencyjne, dokumenty potwierdzające zdolność finansową, kopie umów ze sponsorami (w jednym egzemplarzu).

IX. KRYTERIA WYBORU KONCEPCJI
Oceny oraz wyboru koncepcji dokona komisja powołana do oceny koncepcji utworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk.
Ocena merytoryczna koncepcji :
Kryteria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100):
Nazwa kryterium
I. Wartość merytoryczna koncepcji utworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej
w tym:
1) spójność ofert edukacyjnych punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej O – 30 pkt
2) opis funkcjonowania i rozwoju punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej O – 20 pkt
3) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej O – 10 pkt
II. Koncepcja adaptacji budynku O – 20 pkt
III. Doświadczenie w prowadzeniu szkół i placówek oświatowych O – 20 pkt
RAZEM O – 100 pkt
Gmina Ełk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru koncepcji przez komisję, jeśli nie zostaną spełnione założenia i oczekiwania Gminy Ełk, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

X. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
1. Koncepcję wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk, 19-300 Ełk, uI. T. Kościuszki 28A lub pocztą tradycyjną na adres urzędu.
2. Koncepcję wraz z dokumentami należy składać w kopercie lub teczce, oznaczonej w następujący sposób: Zaproszenie – ,,KONCEPCJA UTWORZENIA I PROWADZENIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY EŁK WE WSI RĘKUSY” z dopiskiem „nie otwierać do 19 marca 2021 r. do godz. 15.00”. Należy podać nazwę i adres oferenta.

XI. TERMINY
TERMIN SKŁADANIA KONCEPCJI WRAZ Z DOKUMENTAMI
Do dnia 19 marca 2021 roku do godz. 15.00. Oferta może być złożona osobiście w siedzibie tutejszego urzędu lub korespondencyjnie i wówczas oferta musi wpłynąć do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00 do siedziby urzędu.
Wszelkich informacji udziela Karol Marchel – Konsultant Wójta Gminy Ełk do spraw edukacji – tel. 604257304, e-mail: k.marchel@elk.gmina.pl.

/-/ Z up. Wojta
Zastępca Wójta Gminy Ełk
Bożena Wołyniec

image_pdfimage_print

Dowóz na szczepienia Szczepimy się! 50plus Dla cudzoziemców Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019 Klub Senior+