Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Program Czyste Powietrze w Gminie Ełk

9 czerwca 2021, godz. 9:40 (Aktualizacja: 13 września 2021, godz. 12:47)

W Urzędzie Gminy Ełk funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze. Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 07. Mieszkańcy Gminy Ełk mogą tam uzyskać informacje na temat warunków dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, otrzymać pomoc przy składaniu wniosków oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kontakt pod numerem telefonu 87 619 45 05 lub e-mail: ug@elk.gmina.pl.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

          – 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

          – 2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mieści się w budynku Urzędu Gminy, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Warunki dofinansowania:

  1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/ lokalu mieszkalnym.
  3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwałe wyłączone z użytku.
  4. Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.

          – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;

          – zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.

Nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

  1. Nie udziela się dofinasowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
  2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”!
Wycofanie dotacji na kotły węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.
1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
• Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie.

Czyste powietrze – ścieżka bankowa 

Czyste powietrze – zmiany od lipca 2021 r. 

Czyste powietrzehttps://czystepowietrze.gov.pl/

Czyste powietrze: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września 2021 r.

Szczegóły:
http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/09/10/druga-odslona-akademii-czystego-powietrza-od-16-wrzesnia/

image_pdfimage_print

Piknik Kijewo Kino w Gminie Ełk CEEB Punkt przeciw przemocy Informacje dla uchodźców wojennych Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019