Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Program Czyste Powietrze w Gminie Ełk

9 czerwca 2021, godz. 9:40

W Urzędzie Gminy Ełk funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze. Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 07. Mieszkańcy Gminy Ełk mogą tam uzyskać informacje na temat warunków dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, otrzymać pomoc przy składaniu wniosków oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kontakt pod numerem telefonu 87 619 45 05 lub e-mail: ug@elk.gmina.pl.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

          – 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

          – 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mieści się w budynku Urzędu Gminy, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Warunki dofinansowania:

  1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/ lokalu mieszkalnym.
  3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwałe wyłączone z użytku.
  4. Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.

          – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;

          – zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.

Nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

  1. Nie udziela się dofinasowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
  2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

image_pdfimage_print

NSLiM2021 Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin Dowóz na szczepienia 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019