stawki za zajęcie pasa drogowego


Na terenie gminy Ełk obowiązują nowe stawki za zajęcie pasa drogowego. Decyzję taką podjęli radni pod koniec września 2015 roku. Jednocześnie straciła moc uchwała Rady Gminy Ełk z 1 października 2004 roku ustalająca wysokość wspomnianych stawek. Zgodnie z przepisami, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej, a także wniesienia odpowiednich opłat. Wyróżnia się cztery rodzaje zajęć pasa drogowego, w celach: prowadzenia robót w pasie drogowym; umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Za bezprawne zajęcia pasa drogowego, za przekroczenie terminu wynikającego z zezwolenia zarządcy drogi lub przekroczenia ustalonej zajętej powierzchni, wymierzana jest kara pieniężna w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty za zajecie pasa drogowego.

Co to jest pas drogowy?
Pas drogowy, to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Stawki za zajęcie pasa drogowego obowiązujące w gminie Ełk
I.
Za zajęcie 1 m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – opłata za 1 dzień
– przy zajęciu jezdni do 20 proc. szerokości – 5 zł
– przy zajęciu jezdni od 20 do 50 proc. szerokości – 8 zł
– przy zajęciu jezdni powyżej 50 proc. szerokości – 10 zł
– przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych – 10 zł
– przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 4 zł

II.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej w pasie drogowym (rzut poziomu urządzenia) opłata roczna wynosi – 180 zł
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej na drogowym obiekcie inżynierskim (rzut poziomy urządzenia) opłata roczna wynosi – 200 zł

Uwaga! Pod urządzenia wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i sieci c.o. obowiązują roczne stawki w wysokości 50 proc. powyższych kwot.

III.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – opłata za jeden dzień wynosi – 5 zł
IV.
Za zajęcie pasa drogowego pod reklamę umieszczoną w pasie drogowym – opłata za jeden dzień za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi – 10 zł

Uwaga! Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

V.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celach innych niż wymienione powyżej, opłata za 1 dzień wynosi – 1 zł

 

stawki za zajęcie pasa drogowego na 2016 rok

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-ceny-i-stawki/stawki-za-zajecie-pasa-drogowego/