Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rada Gminy Ełk ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości:
• 36,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
• 50,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby,
• 58,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby,
• 65,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
• 70,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
• 144,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
• 200,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby,
• 232,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby,
• 260,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
• 280,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

Uwaga! Obowiązuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 181,00 zł.

Stawka podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 724,00 zł.

Uwaga: zmiana terminów opłat! Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do 25 dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty (z góry).
Roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się jednorazowo za rok w terminie do 25 czerwca każdego roku (z góry).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia