Konsultacje Strategii Rozwoju MOF Ełku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Związek ZIT MOF Ełk, w skład którego wchodzą Gmina Miasto Ełk i Gmina Ełk, przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne stanowią element postępowania prowadzonego w celu przyjęcia projektu dokumentu, którego realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in. projekty strategii rozwoju. Uwagi i wnioski można składać do 30 listopada 2021 r.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. Formularz można także przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: strategia@um.elk.pl.

Dokumenty:
Projekt Strategii Rozwoju MOF
Prognoza oddziaływania na środowisko
Formularz konsultacyjny

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/konsultacje-strategii-rozwoju-mof-elku-2030-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/