Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Uwaga rodzice! Można już składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej

2 sierpnia 2016, godz. 14:06

 

Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk, informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników  szkolnych i materiałów edukacyjnych   na rok szkolny  2016/2017  w związku z  realizacją  Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością  ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz  uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum  dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych tylko w sytuacji, gdy uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka).

Pomoc w formie dofinansowania podręczników  jest udzielana także uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017  do szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.  

Druk wniosku jest do pobrania w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 oraz w Zespole Obsługi Szkół Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28 A, pokój 15  w godzinach od 7.15 do 15.15.

UWAGA! Wnioski należy  składać w Zespole Obsługi Szkół Gminy Ełk od 1 do 12 sierpnia 2016 r. w godzinach od 7.15 do 15.15

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania pod nr tel. 87 619 45 90, 87 619 45 93.

WARUNKIEM WYPŁATY PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA  JEST PRZEDŁOŻENIE W ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY EŁK  IMIENNYCH FAKTUR VAT / RACHUNKÓW ZA ZAKUPIONE PODRĘCZNIKI

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię