Projekt TIK-TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów


Gmina Ełk 29 grudnia 2016 roku podpisała umowę na dofinansowanie projektu „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniówwspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Ełk i Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk do końca lipca 2018 roku.

W ramach projektu „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” Gmina Ełk otrzyma 2 mln 752 tys. zł. Wartość projektu wynosi 2 mln 980 tys., wkład własny gminy wynosi 228 tys. zł. Gmina nie będzie musiała dołożyć do realizacji projektu ani złotówki, ponieważ szkolenia dla nauczycieli, będące jednym z elementów projektu, będą prowadzone w gminnych szkołach i jest to policzone jako wkład własny.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek szkół z terenu Gminy Ełk:

1)         Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,

2)         Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich,

3)         Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej,

4)         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach,

5)         Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,

6)         Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach,

7)         Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stradunach,

8)         Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,

9)         Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chełchach.

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 655 uczniów z sześciu Szkół Podstawowych klas I-VI oraz trzech Gimnazjów klas I-III, podniesienie kompetencji zawodowych 85 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 100 rodziców na terenie Gminy Ełk.

W trakcie półtora roku realizacji projektu, do wszystkich szkół zostanie zakupione wyposażenie, w tym sprzęt najnowszej generacji do pracowni: matematycznych, przyrodniczych, chemicznych, geograficznych oraz informatycznych.

 • Pracownie chemiczne otrzymają m.in.: lejki laboratoryjne, mikroskopy, substancje chemiczne.
 • Do pracowni matematycznej zakupione zostaną m.in.: magnetyczna oś liczbowa, plansze interaktywne, wagi, bryły, kalkulatory.
 • Pracownie przyrodnicze otrzymają m.in.: 2 teleskopy, 21 mikroskopów, kompasy, specjalistyczne urządzenia do pomiaru ciśnienia, temperatury, a także gęstości itp. Na wyposażeniu pracowni przyrodniczych będzie także m.in.: 57 zestawów preparatów mikroskopowych służących na przykład do zbadania „Co żyje w kropli wody”, szkielety ruchome człowieka, fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Do szkół w gminie trafi także 141 laptopów, 6 kamer cyfrowych, 6 drukarek 3D, 6 tablic interaktywnych, 6 wideoprojektorów. Na samo wyposażenie pracowni Gmina Ełk przeznaczy 1 mln 100 tys. zł.

W ramach warsztatów uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

 • w Szkołach Podstawowych z: matematyki, przyrody, cybernetyki i współpracy w grupie,
 • w Gimnazjach z: matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, cybernetyki, współpracy w grupie.

Warsztaty dla uczniów/uczennic przeprowadzone będą przez nauczycieli/nauczycielki uczestniczących w szkoleniach i zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Ełk.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie:

 1. Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy – czerwiec 2017 r.
 2. Wyjazd do Centrum Chemii w Małej Skali do Torunia – maj/czerwiec 2018 r.
 3. Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego – maj/czerwiec 2018 r.

W ramach Projektu prowadzone będą następujące szkolenia dla nauczycieli:

 • szkolenia z nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • szkolenia z metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • szkolenia z metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności,
 • szkolenia z administrowania wewnętrznego infrastruktury sieciowej.

Z kolei rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu umiejętności motywowania dziecka do nauki w poszczególnym okresie rozwoju.

Harmonogram planowanych szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek.

Harmonogram wyjazdów edukacyjnych.

Harmonogram warsztatów uczniów i rodziców SP Chełchy

Harmonogram warsztatów uczniów i rodziców SP Mrozy Wielkie

Harmonogram warsztatów uczniów i rodziców SP Nowa Wieś Ełcka

Harmonogram warsztatów uczniów i rodziców SP Rękusy

Harmonogram warsztatów uczniów i rodziców SP Straduny

Harmonogram warsztatów uczniów i rodziców SP Woszczele

Harmonogram przyznania stypediów

Harmonogram warsztatów z uczniami na 2018 r.

Harmonogram warsztatów SP Chełchy

Harmonogram wyjazdów edukacyjnych

Harmonogram wyjazdów edukacyjnych – Toruń

Harmonogram wyjazdów edukacyjnych – Centrum Chemii w Małej Skali – Toruń

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia