Na terenie gminy Ełk obowiązują nowe stawki za zajęcie pasa drogowego. Decyzję taką podjęli radni pod koniec września 2015 roku. Jednocześnie straciła moc uchwała Rady Gminy Ełk z 1 października 2004 roku ustalająca wysokość wspomnianych stawek. Zgodnie z przepisami, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej, a także wniesienia odpowiednich opłat. Wyróżnia się cztery rodzaje zajęć pasa drogowego, w celach: prowadzenia robót w pasie drogowym; umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Za bezprawne zajęcia pasa drogowego, za przekroczenie terminu wynikającego z zezwolenia zarządcy drogi lub przekroczenia ustalonej zajętej powierzchni, wymierzana jest kara pieniężna w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty za zajecie pasa drogowego.

Co to jest pas drogowy?
Pas drogowy, to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Stawki za zajęcie pasa drogowego obowiązujące w gminie Ełk
I.
Za zajęcie 1 m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – opłata za 1 dzień
– przy zajęciu jezdni do 20 proc. szerokości – 5 zł
– przy zajęciu jezdni od 20 do 50 proc. szerokości – 8 zł
– przy zajęciu jezdni powyżej 50 proc. szerokości – 10 zł
– przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych – 10 zł
– przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 4 zł

II.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej w pasie drogowym (rzut poziomu urządzenia) opłata roczna wynosi – 180 zł
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej na drogowym obiekcie inżynierskim (rzut poziomy urządzenia) opłata roczna wynosi – 200 zł

Uwaga! Pod urządzenia wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i sieci c.o. obowiązują roczne stawki w wysokości 50 proc. powyższych kwot.

III.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – opłata za jeden dzień wynosi – 5 zł
IV.
Za zajęcie pasa drogowego pod reklamę umieszczoną w pasie drogowym – opłata za jeden dzień za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi – 10 zł

Uwaga! Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

V.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celach innych niż wymienione powyżej, opłata za 1 dzień wynosi – 1 zł

image_pdfimage_print

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia