Stawki opłat w podatku od środków transportowych na 2016 rok ustalone na podstawie Uchwały nr XIX/121/2015 Rady Gminy Ełku z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 4217).

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, niezależnie od ilości osi:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie 500,00 zł
c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie 660,00 zł
d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 760,00 zł

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 2 osie:
a) od 12 ton do poniżej 13 ton 1 450,00 zł
b) od 13 ton do poniżej 14 ton 1 700,00 zł
c) od 14 ton do poniżej 15 ton 1 800,00 zł
d) od 15 ton i powyżej 2 020,00 zł

3) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton posiadających 3 osie:
a) od 12 ton do poniżej 17 ton 1 340,00 zł
b) od 17 ton do poniżej 19 ton 1 460,00 zł
c) od 19 ton do poniżej 21 ton 1 570,00 zł
d) od 21 ton do poniżej 23 ton 1 800,00 zł
e) od 23 ton do poniżej 25 ton 1 910,00 zł
f) od 25 ton i powyżej 2 080,00 zł

4) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 4 osie i więcej:
a) od 12 ton do poniżej 25 ton 2 030,00 zł
b) od 25 ton do poniżej 27 ton 2 140,00 zł
c) od 27 ton do poniżej 29 ton 2 260,00 zł
d) od 29 ton do poniżej 31 ton 2 800,00 zł
e) od 31 ton i powyżej 2 800,00 zł

5) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów niezależnie od ilości osi:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1 700,00 zł

6) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów posiadających 2 osie:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton 1 920,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton 1 840,00 zł
c) od 25 ton do poniżej 31 ton 1 930,00 zł
d) od 31 ton i powyżej 2 020,00 zł

7) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów posiadających 3 osie i więcej:
a) od 12 ton do poniżej 40 ton 2 020,00 zł
b) od 40 ton i powyżej 2 550,00 zł

8) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezależnie od ilości osi:
a) od 7 ton do poniżej 12 ton 180,00 zł

9) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od ilości osi:
a) o liczbie osi – jedna
– od 12 ton do poniżej 18 ton 260,00 zł
– od 18 ton do poniżej 25 ton 400,00 zł
– od 25 ton i powyżej 660,00 zł
b) o liczbie osi – dwie
– od 12 ton do poniżej 28 ton 400,00 zł
– od 28 ton do poniżej 33 ton 1 000,00 zł
– od 33 ton do poniżej 38 ton 1 570,00 zł
– od 38 ton i powyżej 1 930,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej
– od 12 ton do poniżej 38 ton 1 110,00 zł
– od 38 ton i powyżej 1 560,00 zł

10) Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 660,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1 600,00 zł

image_pdfimage_print

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia