Środki na usunięcie azbestu w Gminie Ełk


Mieszkańcy Gminy Ełk mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w przedsięwzięciu są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi osobami prawnymi oraz spółki prawa cywilnego i handlowego. Przedsięwzięcie finansowane będzie w minimum 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z:

 • zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
 • demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany,
 • demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wsporczymi izolacji),
 • wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu,
 • kosztorysem przedsięwzięcia,
 • pozostałe koszty nie przewidziane w harmonogramie prac.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie:

 1. Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest. – kliknij tutaj, aby pobrać wniosek
 2. Aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego był lub będzie usuwany azbest.
 3. W przypadku:
  • nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, ewentualnie upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
  • budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonego na niej budynku/altany oraz zgoda na realizację ww. zadania;
  • posiadania innego tytułu prawnego niż własność – do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Natomiast w przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.
 4. Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych (w przypadku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłoszeniu należy złożyć stosowne oświadczenie). – kliknij tutaj
 5. Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku. – kliknij tutaj
 6. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów. – kliknij tutaj
 7. W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które wykorzystywane są do prowadzenia:
  • działalności gospodarczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis poza rolnictwem,
  • działalności rolniczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie,
  Wnioskodawca załącza również kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.
 8. Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej – należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie na danej nieruchomości. – kliknij tutaj

Termin składania wniosków – do 15 lutego 2018 roku.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/srodki-na-usuniecie-azbestu-w-gminie-elk/