Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Sprawdź, jak przyłączyć się do wodociągu i kanalizacji

7 kwietnia 2016, godz. 8:20 (Aktualizacja: 15 kwietnia 2016, godz. 12:25)

Zasady przyłączenia do tych sieci reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę. Najważniejsze dla przyszłych odbiorców są przepisy art. 15 tej ustawy, zgodnie z którymi osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego).

Oto procedura przyłączenia:

1. Składamy u aktualnego zarządcy sieci gminnych wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków.

Do wniosku dołączamy:

 a) aktualną mapę sytuacyjno–wysokościową obejmującą teren inwestycji w skali 1:500 (aktualną na dzień składania wniosku),

 b) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i/lub decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, 

c) odpis lub wyciąg dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

d) upoważnienie do reprezentowania Właściciela nieruchomości (jeżeli Zleceniodawca reprezentuje inna jednostka).

2. Zarządca wydaje warunki w ciągu 14 dni.

3. Zamawiamy wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Składamy u Zarządcy sieci pięć egzemplarzy projektów do uzgodnienia pod względem technicznym.

5. Zarządca sieci uzgadnia projekty w ciągu 14 dni, po czym jeden egzemplarz zostaje jako archiwalny.

6. Zatrudniamy wykonawcę przyłączy i kierownika budowy o specjalności sieci i instalacje sanitarne. W razie potrzeby uzgadniamy z zarządcą drogi stosowne decyzje lub uzgodnienia (czasowe zajęcie pasa drogowego, wbudowanie urządzenia).

7. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłaszamy je u Zarządcy sieci, dołączając dane wykonawcy i kierownika budowy.

8. Przedstawiciel Zarządcy sieci po wykonaniu przyłączy (przed ich zasypaniem) przeprowadza odbioru częściowy. Odbiór końcowy następuje po przedłożeniu wszystkich dokumentów ujętych w wydanych warunkach technicznych przyłączenia się do sieci w punkcie dotyczącym odbioru wykonanych prac.

9. Inwestor po dokonaniu odbioru końcowego składa wniosek do Urzędu Gminy Ełk w celu podpisania umowy o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

10. Po podpisaniu umowy zarządca sieci montuje wodomierz główny i uruchamia przyłącze lub przyłącza.

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię