Przygotuj wieniec lub równiankę na tegoroczne dożynki!


Już 2 września mieszkańcy Gminy Ełk spotkają się, by wziąć udział w tegorocznym Święcie Plonów.Dożynki w tym roku odbędą się w Ruskiej Wsi. Tradycyjnie w ich trakcie odbędzie się Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące konkursu.

Organizatorzy :
Gmina Ełk, Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach

Miejsce:
Plac dożynkowy w Ruskiej Wsi

Termin konkursu:
2.09.2018r.

Cele konkursu:
1. upowszechnienie i kultywowanie tradycji wykonywania wieńców oraz tradycji obrzędów dożynkowych,
2. promocja dorobku kultury wsi polskiej,
3. aktywizacja i wzmocnienie małych społeczności lokalnych.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
1. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie parafie, sołectwa, stowarzyszenia oraz wsie oraz osoby indywidualne z Gminy Ełk.
2. Każda parafia, sołectwo, stowarzyszenie, wieś lub osoba indywidualna może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec lub równiankę.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr tel. (87) 6196666 lub osobiście (Centrum Kultury Gminy Ełk – Kajki 10/3, 19-300 Straduny) do dnia 16.08.2018r.
4. Zgłoszony wieniec dożynkowy lub równianka muszą zostać zaprezentowane i wystawione w dniu 2.09.2018r. na placu dożynkowym w Ruskiej Wsi od godz. 10:00.
5. Każdy wieniec bądź równianka muszą posiadać kartkę zawierającą nazwę wystawcy.
6. Delegacje konkursowe przyjeżdżają na miejsce konkursy na koszt własny.
7. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi na Dożynkach Gminnych tj. 2.09.2018r..

Kryteria oceny:
1. Organizatorzy powołają 3-osobową Komisję Konkursową, która oceniając wieńce oraz równianki będzie brała po uwagę następujące kryteria:
– sposób i estetyka wykonania wieńca bądź równianki,
– zachowanie i użycie elementów tradycyjnych,
– wartości artystyczne i tradycyjne związane z kulturą wykonywania wieńca dożynkowego,
– ogólny wyraz artystyczny,
– poziom i styl wykonania.
2. Komisja konkursowa przyzna punkty w skali od 1–10 za każdy ww. wymóg. Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu miejsca.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
– WIENIEC DOŻYNOWY
– RÓWNIANKA
2. W każdej kategorii zostaną wyłonione I, II oraz III miejsca oraz wyróżnienia.
3. Wszystkim uczestnikom wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.
4. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/przygotuj-wieniec-lub-rownianke-na-tegoroczne-dozynki/