Pozytywne wyniki kontroli w Urzędzie Gminy Ełk


Znane są efekty kontroli Urzędu Gminy Ełk w zakresie wykorzystania środków publicznych, tj. dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz  z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Kontrolę taką przeprowadzili na zlecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego inspektorzy z zespołu kontrolnego Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

– Zakres kontroli obejmował także prawidłowość i terminowość pobierania oraz przekazywania dochodów budżetu państwa oraz sprawozdawczość budżetową za 2018 rok – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Miło mi poinformować, że na podstawie ustaleń kontroli nasza działalność została oceniona pozytywnie.

Pozytywną ocenę ogólną, o której wspomniał Wójt Gminy Ełk uzasadniają oceny cząstkowe i ustalenia kontroli. Dokładnie sprawdzono dokumentację księgową Gminy Ełk – Urzędu gminy i jednostek poległych, takich jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk, Szkoła Podstawowa im. Lecha A. Kaczyńskiego w Chełchach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach, Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach oraz Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Kontrolowane były m.in. wydatki na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, ewidencję ludności, rejestrację stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, wydawanie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej, obronę cywilną, wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, realizację świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, wypłatę dodatków energetycznych, realizację Karty Dużej Rodziny, świadczenia dla uczniów w ramach programu pn. „Dobry Start”, czy też zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

– Bardzo się cieszę, że nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości, bo to pokazuje, że pracują u nas właściwi urzędnicy, którzy są bardzo odpowiedzialni – dodaje Wójt Tomasz Osewski.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/pozytywne-wyniki-kontroli-w-urzedzie-gminy-elk/