Po dodatek mieszkaniowy zapraszamy do GOPS-u

12 lipca 2017, godz. 8:43

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym na celu dofinansowanie do poniesionych wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
W gminie Ełk zadanie to od dnia 1 lipca 2017r. zostało zlecone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku. W Ośrodku dodatkami mieszkaniowymi zajmuje się podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i księgowości budżetowej, który będzie udzielał niezbędnych informacji.
Wnioski należy składać w GOPS, budynek Urzędu Gminy Ełk, II piętro, pokój nr 23. tel. 87 619 45 51.

Co powinieneś wiedzieć o dodatku mieszkaniowym?
Prawo do dodatku mieszkaniowego mają:
1. najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
2. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
5.osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Prawo do dodatku mieszkaniowego zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów.
Dochody:
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Do dochodów nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,świadczenia wychowawczego (500+),oraz dodatku wychowawczego.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy o podatku rolnym.
Ustalając prawo do dodatku bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale również osoby nie spokrewnione ze sobą np. konkubenci.

Kiedy przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na określoną powierzchnię lokalu przypadającą na osobę tzn. ”powierzchnię normatywną”, która wynosi odpowiednio:
1) 35 m²- dla 1 osoby;
2) 40 m²- dla 2 osób;
3) 45 m² – dla 3 osób;
4) 55 m² – dla 4 osób;
5) 65 m² – dla 5 osób;
6) 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m².
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatki:
Przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie pozwalają uwzględniać wszystkich wydatków z zamieszkaniem. Zawsze pod uwagę bierze się:
a) czynsz;
b) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
c) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
d) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
e) inne niż wymienione w pkt a-d opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
f) opłaty za energię cieplną, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
g) wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Wydatku nie stanowią koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczone do lokalu na cele bytowe .
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego-w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 2-4 –osobowym
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wymagane dokumenty:
– wniosek- zarządca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach na mieszkanie,
– w przypadku domów jednorodzinnych właściciel jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu,
– rachunki dotyczące utrzymania domu,
– w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z dodatkowej powierzchni normatywnej – decyzję powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczącą prawa do oddzielnego pokoju,
– deklarację o dochodach.

Na żądanie Ośrodka, osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazywanych w deklaracji. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty z jego przyznaniem przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji administracyjnej.

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2014r, przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
2. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z obowiązującym obecnie Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017r. wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi-11,22 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi-15,58 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi- 18,70 zł/miesiąc.
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o rokowaniach Gmina Ełk – piękna i zadbana JPK zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy