O suszy, szkodach łowieckich i usuwaniu odpadów


Z rolnikami i sołtysami Gminy Ełk spotkali się dziś przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Robert Nowacki i Karol Sus oraz Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski. Najdłużej dyskutowano o skutkach tegorocznej suszy.

– Susza wystąpiła na terenie całego województwa, jednak najbardziej dotkliwa wystąpiła we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, w powiatach: piskim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, ełckim i giżyckim – powiedział Robert Nowacki, przewodniczący komisji wojewódzkiej ds. koordynacji komisji powiatowych powołanych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Robert Nowacki poinformował uczestników spotkania m.in. o tym, że trwają uzgodnienia dwóch projektów dokumentów rządowych, mających znaczenie dla przeciwdziałania skutkom suszy.

Pierwszym z nich jest projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, opracowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, zawierający szereg działań, których celem jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy. Chodzi tu m.in. o kreowanie świadomości rolników w zakresie możliwości tworzenia retencji na obszarach rolnych, opracowanie wytycznych do racjonalnego zużycia wody w rolnictwie, zwiększenie retencji na obszarach rolniczych, budowę systemów melioracyjnych nawadniających. Zgodnie z harmonogramem prac opracowanie ostatecznej wersji planów planowane jest w 2020 r.

Drugi to opracowywany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projekt „Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”. Głównym jego celem będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku. W założeniach przewiduje się realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych, realizację i odtwarzanie stawów hodowlanych, czy też tworzenie i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych.

Wśród innych poruszonych na spotkaniu tematów były sprawy dotyczące szkód łowieckich, a także programu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
– Wychodząc naprzeciw prośbom rolników, a w szczególności producentom bydła mlecznego ogłosiłem nabór na przyjmowanie wniosków o utylizację foli rolniczej – przypomina Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski.

Robert Nowacki i Tomasz Osewski spotkali się także ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym spotkaniu udział wziął również poseł na Sejm RP Jerzy Małecki.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/o-suszy-szkodach-lowieckich-i-usuwaniu-odpadow/