Kolejne nabory wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku


Związek ZIT MOF Ełku, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis oraz Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 11 czerwca 2018 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184/240, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (kliknij tutaj):

Z kolei szczegółowe informacje o konkursie (regulaminy konkursów, kryteria wyboru projektów, typy projektów mogące uzyskać wsparcie, finanse itp.) dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kliknij tutaj).

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/nabory-wnioskow-o-wydanie-rekomendacji-zwiazku-zit-mof-elku-2/