Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej


Wójt Gminy Ełk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku  w zakresie: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w ww. zakresie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zarządzenie

załącznik do zarządzenia

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-elk-w-2018-roku/