Konkurs na projekty rewitalizacyjne


Związek ZIT MOF Ełku, w skład którego wchodzą Gmina Ełk i Miasto Ełk, ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przewidziane do wsparcia typy projektów to zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:
• przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
• zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
• budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Do złożenia wniosku uprawnione są następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Pula środków przeznaczona w konkursie nr RPWM.08.03.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów wynosi 4.705.340,11 złotych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 9 września – 8 października 2019 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje na stronie biura

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/konkurs-na-projekty-rewitalizacyjne/