Gmina Ełk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku


W związku z Uchwałą Nr LVII/395/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, zarządza się, co następuje:

 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 795/2018 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku zmienia się:

  • 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem  „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w  2018 roku –  (nazwa zadania)” w Sekretariacie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300  Ełk (liczy się data wpływu) lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Ełku, 19-300 Ełk,        ul. T. Kościuszki 28A (liczy się data wpływu) w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 1400 .”

  • 5 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Ełk – sala konferencyjna w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 1100.”

 

Serdecznie zapraszamy

 

Zarządzenie nr 805/2018

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/gmina-elk-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-elk-w-2018-roku/