Przedsiębiorca (także wspólnik lub wspólnicy spółki), który z jakichkolwiek powodów zamierza wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej nie musi jej likwidować. Przepisy prawa dopuszczają zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala to przedsiębiorcy na zmniejszenie w okresie zawieszania obowiązków oraz płatności przy jednoczesnym formalnym istnieniu przedsiębiorstwa.

Co należy zrobić
Warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników (warto pamiętać, iż osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym są w dalszym ciągu pracownikami). Natomiast osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia) nie są pracownikami. I przy zawieszaniu działalności nie ma obowiązku rozwiązywania z nimi umów.

Na ile czasu można zawiesić działalność
Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia tego przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż w 4 częściach.

UWAGA! Działalność gospodarcza, która została zawieszona nie odwiesza się automatycznie. Nawet wówczas, gdy przedsiębiorca podczas składania wniosku o zawieszenie działalności zadeklarował przewidywalną datę odwieszenia, nie odwiesi się ona samoistnie w tej dacie. Odwieszenie może mieć miejsce dopiero w przypadku, gdy prowadzący działalność złoży wniosek o wznowienie wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia