Co należy zrobić
W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi wypełnić wniosek – CEIDG -1 – pobierz tutaj.

Jak i kiedy wypełnić wniosek
We wniosku CEIDG-1 w rubryce „Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej” należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania wszelkiej działalności gospodarczej.
Należy również pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych/trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. System CEIDG nie uniemożliwia przedsiębiorcy realizacji swoich obowiązków w terminie późniejszym, a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje sankcji z tytułu nie dopełnienia obowiązku złożenia wniosku w terminie. Jednak z uwagi na fakt, że wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego, wnioskiem o zmianę wpisu w REGON, oraz zmianę zgłoszenia płatnika składek w ZUS, organy takie jak US czy ZUS mogą wyciągnąć konsekwencje wobec przedsiębiorcy na podstawie odrębnych przepisów.

Inne powody wykreślenia z ewidencji
Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1. gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
2. stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
3. niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
4. utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
6. wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia