Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Co, kiedy i w jaki sposób, czyli Fundusz sołecki na 2017 rok

28 lipca 2016, godz. 15:34 (Aktualizacja: 28 lipca 2016, godz. 15:35)

Ruszyła procedura naboru wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Aby sołtysi, a co za tym idzie mieszkańcy gminy wiedzieli m.in.  w jaki sposób skorzystać z funduszu i jakie dokumenty należy złożyć, w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie sołtysów. Spotkania informacyjne w konkretnych sołectwach ruszą pod koniec sierpnia.

Czym jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy (na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim), zagwarantowane na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku:

 • wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
 • uchwała zebrania wiejskiego,
 • protokół z zebrania wiejskiego,
 • lista obecności na zebraniu wiejskim.

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków przysługujących dla danego sołectwa,
 • oszacowanie kosztów wskazanych przedsięwzięć,
 • uzasadnienie (jest to bardzo ważny element wniosku, w uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa).

Terminy:

 • Wójt w terminie do 31 lipca przekazuje sołtysom informacje o wysokości środków przypadających danemu sołectwu.
 • W terminie do 30 września sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
 • Wójt w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków, jednocześnie informując o tym sołtysa, jeżeli tego nie zrobi, wniosek uznaje się za przyjęty.

Zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy dotyczące:

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Propozycje przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok:

 • wymiana wiat przystankowych,
 • uzupełnienie oznakowania z nazwami ulic,
 • zlecenie opracowania projektów organizacji ruchu oraz uzupełnienie brakujących znaków drogowych,
 • remonty dróg gminnych,
 • doposażenie szkół gminnych,
 • budowa pomostów,
 • prace remontowo porządkowe (np. pielęgnacja zieleni, naprawy pomostów, remonty świetlic gminnych),
 • zakup materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącego utrzymania obiektów gminnych (ogrodzenia oraz wyposażenie placów zabaw, konserwacja altan, pomostów itp.).

Wszelkich informacji na temat realizacji bieżącego funduszu sołeckiego oraz składania wniosków o przyznanie środków na 2017 rok można uzyskać w Urzędzie Gminy Ełk, pok. nr 33 lub pod nr tel. 87 619 45 38 lub adres e-mail b.adasiewicz@elk.gmina.pl

Wzory niezbędnych dokumentów do ubiegania się o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy Ełk, pok. nr 33.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie środków z funduszu sołeckiego:

– pobierz listę obecności na zebraniu wiejskim – kliknij tutaj

– pobierz protokół z zebrania wiejskiego – kliknij tutaj

– pobierz wzór uchwały zebrania wiejskiego – kliknij tutaj

– pobierz wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego – kliknij tutaj

 

image_pdfimage_print

Umów wizytę w skarbówce 50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja