Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/131/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie „Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk” oraz Uchwałą Nr XXI/132/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie „Dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków” od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują zmienione ceny za wodę i ścieki.

Wysokość cen za dostarczaną wodę
1) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do sieci zasilanej
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku:
– 3,67 zł (netto) 1m3 dostarczanej wody, 3,96 zł z VAT/ 1 m3 dostarczanej wody,
2) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do sieci zasilanej z ujęć Gminy Ełk:
– 3,02 zł (netto) 1m3 dostarczanej wody, 3,26 zł z VAT/ 1 m3 dostarczanej wody,
3) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do sieci zasilanej z sieci Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Prostki:
– 4,98 zł (netto) 1m3 dostarczanej wody, 5,38 zł z VAT/ 1 m3 dostarczanej wody.

Wysokość cen za odprowadzane ścieki
1) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do oczyszczalni Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku:
– kanalizacja sieciowa: 9,57 zł (netto) 1 m3, 10,34 z VAT/ 1 m3,
2) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do oczyszczalni Gminy Ełk:
– odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Lega, Chełchy: 5,44 zł (netto)/1 m3, 5,88 zł z VAT/1 m3,
3) Ścieki przemysłowe:
– zrzut ścieków przemysłowych, pozostali odbiorcy: 15,26 zł (netto)/1 m3, 16,48 zł z VAT/1 m3.

image_pdfimage_print

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia